Carlos Lavado
home
up
next
GP Salzburg 1979       Yamaha 350